Όροι Χρήσης Διαγωνισμού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ FACEBOOK

Η εταιρεία κουφωμάτων αλουμινίου με την επωνυμία «ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε» (ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε) μέσα σε αυτούς τους δύσκολους για όλους μας καιρούς διενεργεί διαγωνισμό μέσω της επίσημης σελίδας της Πλακιάς Κουφώματα Αλουμινίου στο facebook! Στόχος μας να κάνουμε το #μένουμε_σπίτι μία εμπειρία, όσο το δυνατόν καλύτερη για όλους!

Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμού:

1. Η εταιρεία κουφωμάτων αλουμινίου με την επωνυμία «ΠΛΑΚΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε» (ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε) ,εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», προκηρύσσει διαγωνισμό,εφεξής οι «Ενέργειες» μέσω της επίσημης σελίδας της στο www.facebook.com με τη διεύθυνση https://www.facebook.com/alouminiaplakias/.Η παρούσα προωθητική ενέργεια διενεργείται με τίτλο «Μένουμεσπίτι με ασφάλεια». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό Facebook και καλούνται να συμμετάσχουν μέσω της δήλωσης ενδιαφέροντός τους με την συμπλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που προκηρύσσει ο διαγωνισμός. Δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

2. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν οι εξής: α) like στην αντίστοιχη ανάρτηση (post) του διαγωνισμού στο Facebook β) κοινοποίηση της ίδιας δημοσίευσης (post) στο Facebook γ) Comment στο post του διαγωνισμού στην σελίδα του facebook δ) Like / follow στην σελίδα του facebook Η πραγματοποίηση των ανωτέρω βημάτων προσμετράται ως μια (1) συμμετοχή.

3. Ο αριθμός των Νικητών του διαγωνισμού ορίζεται ότι θα είναι έξι (6). Τα Δώρα που θα κερδίσουν οι νικητές μετά την ανακοίνωση των ονομάτων τους (όπως αναγράφεται σε επόμενο σημείο), είναι τα εξής:

Οι Δύο (2) πρώτοι Νικητές κερδίζουν την ανακαίνιση των κουφωμάτων της οικίας τους (Εxalco 109c superthermo με ρολά,τζάμια ενεργειακά και σίτες,) τοποθετημένα από την εταιρεία μας,οι δύο (2) επόμενοι κερδίζουν από ένα κλιματιστικόInverter 12 v!, ενώ οι αμέσως επόμενοι δύο (2) κερδίζουν από μία θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Ηπείρου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, με ικανότητα προς δικαιοπραξία(μόνο φυσικά πρόσωπα), των οποίων η ιδιόκτητη οικία είναι έως 100 τ.μ.Θα πρέπει επίσης τα ήδη υπάρχοντα κουφώματα να ΜΗΝ είναι ενεργειακού τύπου!Μας ενδιαφέρει η ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών όσων το έχουν πραγματικά ανάγκη!

5. Ως «Συμμετέχων» ορίζεται εφεξής οποιοσδήποτε έγκυρα, κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους, συμμετέχει στο Διαγωνισμό- Κλήρωση.Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα παραπάνω βήματα/προϋποθέσεις του διαγωνισμού! 6.Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά το διάστημα, από Τετάρτη 15.04.2020 και ώρα 12:00μ.μ. έως και την Παρασκευή 15.05.2020 και ώρα 18:00 μ.μ. («Διάρκεια του Διαγωνισμού-Κλήρωσης») και η Δήλωση Συμμετοχής θα είναι δυνατή καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού-Κλήρωσης. Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του Διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή.Σχετική ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα https://www.alouminiaplakias.gr/ή στη σελίδα του Facebook (@Πλακιάς Κουφώματα Αλουμινίου.) της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της κλήρωσης.

7. Οι νικητές θα κληρωθούν σε ζωντανή μετάδοση από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας με την παρουσία δικηγόρου / συμβολαιογράφου για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και διαφάνειας του διαγωνισμού, εντός 10 ημερών από την λήξη του. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό και η συμμετοχή τους θεωρείται έγκυρη.Θα γίνει η ανάλογη ανάρτηση με τα ονόματα των νικητών εντός των επόμενων 10 ημερών, από τη ημέρα της κλήρωσης.

8. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα βήματα του διαγωνισμού. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στο διαγωνισμό δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται.

9. Ρητά σημειώνεται ότι ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο Δώρο που κέρδισε, αν, για οποιοδήποτε λόγο και εντός της ορισθησομένης από τη Διοργανώτρια Εταιρεία προθεσμίας – όχι μικρότερης των τριάντα (30) ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω – (α) δεν έχει μεταβεί στο χώρο, που θα του υποδειχθεί και υπογράψει τη σχετική τυχόν δήλωση Αποδοχής του Δώρου και των Όρων του Διαγωνισμού, προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και (β) δεν αποδεχτεί πλήρως του παρόντες όρους συμμετοχής. Με την εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας παραλαβής από το Νικητή του αντίστοιχου Δώρου του ή με τη μη αποδοχή από το Νικητή των παρόντων όρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του ως άνω Νικητή, που δεν προσήλθε να παραλάβει ή δεν παρέλαβε έγκυρα το Δώρο του ή δεν αποδέχτηκε τους παρόντες όρους.

10. Οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωμα εξαγοράς του Δώρου τους σε χρήματα. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη ή οποιαδήποτε δαπάνη κλπ. τυχόν βαρύνουν τα Δώρα, τα επωμίζονται αποκλειστικά οι Νικητές, η δε Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.

11. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί έως και 10 εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση στην ιστοσελίδα https://www.alouminiaplakias.gr/ή στη σελίδα του Facebook (@ΠλακιάςΚουφώματα Αλουμινίου) της Διοργανώτριας Εταιρείας.Στη συνέχεια, προστηθέντες της Διοργανώτριας Εταιρείας θα επικοινωνήσουν με τους Νικητές με αποστολή μηνύματος στον λογαριασμό facebook (ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας), προκειμένου να τους ενημερώσουν ότι κληρώθηκαν ως Νικητές και να τους γνωστοποιήσουν την περαιτέρω διαδικασία για την κάρπωση του Δώρου τους, η οποία θα λάβει χώρα με επιμέλεια της Διοργανώτριας Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος, και τρόπος παράδοσης των Δώρων από τους Νικητές, θα γνωστοποιείται στους τελευταίους εγκαίρως από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

12. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό όλοι όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή άλλης μορφής εξάρτηση με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ούτε οι συγγενείς τους (μέχρι α’ βαθμού). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε Δώρου τυχόν έχουν λάβει.

13. Κατά την παραλαβή του Δώρου τους, οι Νικητές ενδέχεται να υπογράψουν σχετικό έντυπο αποδοχής του Δώρου και των παρόντων Όρων Συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή των Δώρων από τους Νικητές προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτόματα ότι οι τελευταίοι ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή να ακυρωθεί η Συμμετοχή του ή να μην απονεμηθεί το Δώρο στο Νικητή, σε περίπτωση αθέτησης κάποιου από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

14. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί, σύμφωνα με τους Ν.3471/2006 και Ν.4624/2019όπως ισχύουν και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό με επιστολή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την Κλήρωση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή των Δώρων από τους Νικητές αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία για χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, οι Νικητές του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχονται ρητώς ότι όπου και όταν απαιτηθεί, θα συμμετέχουν, χωρίς οποιαδήποτε, οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση, στη διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με τον Διαγωνισμό και τα Δώρα. Προς το σκοπό αυτό, αυτομάτως με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, οι Νικητές αποδέχονται ρητά και συναινούν ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας , μέσω της ιστοσελίδας της ή άλλων ιστοσελίδων, ή/και κάθε άλλου έντυπου ή/και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η Διοργανώτρια Εταιρεία για προωθητικούς σκοπούς.

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μονομερώς, να διακόψει ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιεί οποιονδήποτε από τους όρους του, να μεταβάλλει τον χρόνο, τρόπο και τόπο διεξαγωγής του, να συντομεύει ή να παρατείνει την διάρκεια του, να μεταβάλλει τον αριθμό των Νικητών ή να αλλάζει το προσφερόμενο Δώρο με άλλο/α της επιλογής της (μικρότερης, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κατά την επιλογή της), σε οποιοδήποτε χρόνο ακόμα και κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει σχετικά τους Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά με ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του,της ιστοσελίδας της στο facebook ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.

16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για το υλικό και το λογισμικό ή/και για τυχόν σφάλματα προγραμμάτων του συστήματος του κινητού δικτύου επικοινωνιών ή του κινητού τηλεφώνου/ συσκευής του Χρήστη/ Συμμετέχοντα, για προβλήματα, που πιθανόν παρουσιαστούν στο δίκτυο ή στις διαβιβάσεις μέσω κινητού τηλεφώνου ή για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή τυχόν έχουν λάθος στοιχεία ή/και περιεχόμενο.

17. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου, εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε μορφής απρόβλεπτα γεγονότα και συνθήκες. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία/ο Δωροθέτης δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία, χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το Δώρο, διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να απονείμει σε αντικατάσταση του Δώρου, κάποιο άλλο, ίσης ή άλλης (μικρότερης ή μεγαλύτερης) αξίας.

18. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες (ή/και Νικητές) δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με το Δώρο στα μέσα ενημέρωσης, δίχως την πρότερη έγγραφη έγκριση της Διοργανώτριας Εταιρείας.

19. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

20. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων που τυχόν εμφανίζονται από τους χρήστες στη σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει απόψεις ή προτροπές της Διοργανώτριας Εταιρείας προς οποιονδήποτε. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος, παράλειψης, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή τη μετάδοση των δεδομένων ή διακοπής γραμμής επικοινωνιών, provider, λογισμικού, συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων. Ως εκ τούτου η Διοργανώτρια Εταιρεία για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την ανάρτηση των μηνυμάτων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Επίσης, Η Διοργανώτρια Εταιρεία δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι απαγορεύεται η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό μέσα από ψεύτικα ή «εικονικά» accounts που έχουν δημιουργηθεί στο Facebook, δηλαδή accounts με το ίδιο επώνυμο ή ψευδώνυμο και κανένα φίλο, χωρίς φυσική κοινωνική λειτουργία (socialnetworking).

21. Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα https://www.alouminiaplakias.gr/ή στη σελίδα του Facebook (@Πλακιάς Κουφώματα Αλουμινίου ), αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

22. Ο διαγωνισμός δεν αποτελεί προωθητική ενέργεια του φορέα του Facebook, ούτε ο φορέας αυτός φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη σωστή ή μη διεξαγωγή του.

23. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην Ιστοσελίδαhttps://www.alouminiaplakias.gr/ της Διοργανώτριας Εταιρείας,και στη σελίδα στο facebook(@Πλακιάς Κουφώματα Αλουμινίου Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και κάθε επιπλέον ανακοίνωση, οδηγία, όρους ή/και τροποποιήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό ή/και την κάρπωση του Δώρου, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην παραπάνω ιστοσελίδα ή/και θα δημοσιευθεί με οποιοδήποτε τρόπο και η οποία συμφωνείται ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων. Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

Το παρόν κατατέθηκε στον Συμβολαιογράφο Ιωαννίνων, Χρήστο Ι. Δημητρούλα και συντάχθηκε η υπ’αριθμ.2.943/14-4-2020 πράξη κατάθεσης.