ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η εταιρεία κουφωμάτων αλουμινίου με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε»  (ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Μ.Ι.Κ.Ε) ,εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία», προκηρύσσει διαγωνισμό.

Η παρούσα  ενέργεια διενεργείται με τίτλο «ΜΕΓΑΛH ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν μέσω της δήλωσης ενδιαφέροντός τους, με την συμπλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να κερδίσουν το έπαθλο που προκηρύσσει ο διαγωνισμός.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε πελάτες,οι οποίοι είτε έχουν ήδη προμηθευτεί ή παραγγείλει είτε θα προμηθευτούν ή παραγγείλουν προϊόντα  της εταιρείας μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού και σκοπός είναι η επιβράβευση και η ανταπόδοση της εμπιστοσύνης τους.

 

1.Ο τίτλος του διαγωνισμού είναι: “ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  ”

 

2.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που διαμένει στην Ελλάδα  και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και έχει προμηθευτεί η παραγγείλει μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού οποιοδήποτε προϊόν από την εταιρεία. Αποκλείονται της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, ,  καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Νομικά πρόσωπα  εξαιρούνται αυτόματα από τον διαγωνισμό και δεν μπορούν να θεωρούνται συμμετέχοντες.

Τα στοιχεία που θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει ο συμμετέχων στο ειδικό έντυπο συμμετοχής είναι τα εξής:

Α.Ονοματεπώνυμο

Β.Πατρώνυμο

Γ.Τηλέφωνο επικοινωνίας

Δ.e-mail

Ε.Ηλικία

ΣΤ.Αποδοχή των όρων του παρόντος διαγωνισμού

Ζ.Ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό

 

 

3.Νικητής του διαγωνισμού θα είναι: ΈΝΑΣ (1)

Το έπαθλο του διαγωνισμού είναι:

Ένα αυτοκίνητο  Renault Twingo dci 75 χωρίς τέλη κυκλοφορίας  55 kw/ 75 ps,137.800 km,28.06.2013,1461ccm

 Η απονομή του επάθλου  πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  παρούσα.

 Το διατιθέμενο προς τον νικητή έπαθλο ανήκει στην Διοργανώτρια και διατίθεται στον νικητή από την ίδια, σύμφωνα με τις οδηγίες της ή/ και ανήκει σε τρίτους και η Διοργανώτρια θα δώσει τις ανάλογες οδηγίες προς τον νικητή για την ανάληψή του.

4. Όσοι α)έχουν προμηθευτεί η παραγγείλει προϊόντα από την εταιρεία μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού,β)επισκεφθούν τα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 52, Ανατολή Ιωαννίνων και συμπληρώσουν το ειδικό αριθμημένο τριπλότυπο έντυπο συμμετοχής που θα βρίσκεται σε ειδικό χώρο των γραφείων και στη συνέχεια ρίξει το ένα μέρος από το αριθμημένο τριπλότυπο έντυπο συμμετοχής στην ειδικά διαμορφωμένη και σφραγισμένη κάλπη που θα βρίσκεται στον ίδιο χώρο, υπό το χρονικό διάστημα διάρκειας του διαγωνισμού, θα θεωρούνται συμμετέχοντες.

5.Ως «Συμμετέχων» ορίζεται εφεξής οποιοσδήποτε έγκυρα, κατά τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους, συμμετέχει στο Διαγωνισμό- Κλήρωση.Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή  θα πρέπει να τηρηθούν όλα τα παραπάνω    βήματα/προϋποθέσεις         του    διαγωνισμού! 

6.Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά το διάστημα, από 6 Μαϊου 2021 και ώρα 13.00 μ.μ. έως και 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00 μ.μ. («Διάρκεια του Διαγωνισμού-Κλήρωσης») και η Δήλωση Συμμετοχής θα είναι δυνατή καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού-Κλήρωσης. Οποιαδήποτε συμμετοχή τυχόν ληφθεί πέραν της ως άνω Διάρκειας του Διαγωνισμού, δε θα γίνει δεκτή.Σχετική ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα https://www.alouminiaplakias.gr/ή στη σελίδα του Facebook (@Πλακιάς Κουφώματα Αλουμινίου.) της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της κλήρωσης.

7.Ο νικητής θα κληρωθεί σε ζωντανή μετάδοση από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας με την παρουσία δικηγόρου / συμβολαιογράφου για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και διαφάνειας του διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων των νέων μας γραφείων στις 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 20.00 μ.μ., οπότε και θα αποσφραγιστεί η κάλπη και θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό και η συμμετοχή τους θεωρείται έγκυρη.Θα γίνει η ανάλογη ανάρτηση με το όνομα του νικητή  εντός των επόμενων 10 ημερών, από την ημέρα της κλήρωσης.

8.Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα βήματα του διαγωνισμού. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στο διαγωνισμό δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται.

9.Ρητά σημειώνεται ότι ο Νικητής ακυρώνεται ως τέτοιος και χάνει το δικαίωμα στο έπαθλο που κέρδισε, αν, για οποιοδήποτε λόγο και εντός της ορισθησομένης από τη Διοργανώτρια Εταιρεία προθεσμίας – όχι μικρότερης των τριάντα (30) ημερών από τη σχετική γνωστοποίηση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω – δεν έχει μεταβεί στο χώρο, που θα του υποδειχθεί και υπογράψει τη σχετική τυχόν δήλωση Αποδοχής του Δώρου και των Όρων του Διαγωνισμού, προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και το μέρος του τριπλοτύπου εντύπου συμμετοχής και (β) δεν αποδεχτεί πλήρως του παρόντες όρους συμμετοχής. Με την εκπνοή της εκάστοτε προθεσμίας παραλαβής από το Νικητή του αντίστοιχου Δώρου του ή με τη μη αποδοχή από το Νικητή των παρόντων όρων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι του ως άνω Νικητή, που δεν προσήλθε να παραλάβει ή δεν παρέλαβε έγκυρα το έπαθλό του ή δεν αποδέχτηκε τους παρόντες όρους.

10.Ο Νικητής δεν έχει το δικαίωμα εξαγοράς του επάθλου του σε χρήματα. Το έπαθλο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη ή οποιαδήποτε δαπάνη κλπ. τυχόν βαρύνουν το έπαθλο, τα επωμίζεται αποκλειστικά ο Νικητής, η δε Διοργανώτρια Εταιρεία  ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.

 11.Το είδος του επάθλου είναι το οριζόμενο ανωτέρω υπό τον όρο 3 της παρούσης.

Ρητά αναφέρεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του επάθλου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση του, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον νικητή.

Το έπαθλο, είτε ανήκει στην Διοργανώτρια, είτε διατίθεται από τρίτους για τους σκοπούς του διαγωνισμού, παραλαμβάνεται από το νικητή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει εντός το αργότερο πενήντα (50) ημερών μετά το πέρας της κλήρωσης, ώστε να βεβαιώσει την αποδοχή του επάθλου προκειμένου να δύναται να το παραλάβει μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται  από την εταιρεία. Ο νικητής υποχρεούται κατά την παραλαβή του επάθλου να επιδείξει α)την αστυνομική του ταυτότητα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίησή του και η αλήθεια των δηλωμένων στοιχείων του στο ειδικό έντυπο συμμετοχής,β)το μέρος του τριπλότυπου ειδικού εντύπου συμμετοχής(απόκομμα).

 

 Μετά την απονομή του επάθλου στο νικητή, η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Ιδίως για έπαθλα που διατίθενται από τρίτους η ευθύνη της Διοργανώτριας εξαντλείται στην καθοδήγηση του νικητή για την ανάληψη του σχετικού επάθλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που οι τρίτοι που διαθέτουν το έπαθλο έχουν δώσει σε αυτήν.

 Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον νικητή.

Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως του συμμετέχοντα  ως επιτυχόντος/ νικητή, ή για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το έπαθλο, ή δεν το διεκδικήσει, σε διάστημα πενήντα (50) ημερών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης και την ανακοίνωσή του νικητή, τότε η Διοργανώτρια ή η εταιρεία που διαθέτει το έπαθλο έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της. 

Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλων στο νικητή και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα.

Κατά την παραλαβή του επάθλου, ο Νικητής ενδέχεται να υπογράψει σχετικό έντυπο αποδοχής του επάθλου και των παρόντων Όρων Συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή του επάθλου από τον Νικητή προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτόματα ότι ο τελευταίος ανεπιφύλακτα αποδέχεται και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό από οποιονδήποτε Συμμετέχοντα ή να ακυρωθεί η Συμμετοχή του ή να μην απονεμηθεί το έπαθλο στο Νικητή, σε περίπτωση αθέτησης κάποιου από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

 12.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια Εταιρεία, προκειμένου η τελευταία να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί, σύμφωνα με τους Ν.3471/2006 και Ν.4624/2019 όπως   ισχύουν και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό με επιστολή τους προς την Διοργανώτρια Εταιρεία. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την Κλήρωση από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρεία, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από τον Νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία  για χρήση των προσωπικών του στοιχείων, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, ο Νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς ότι όπου και όταν απαιτηθεί, θα συμμετέχει, χωρίς οποιαδήποτε, οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση, στη διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με τον Διαγωνισμό και τα Δώρα. Προς το σκοπό αυτό, αυτομάτως με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, ο Νικητής αποδέχεται ρητά και συναινεί ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφημίσεως, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί του και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους του έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας , μέσω της ιστοσελίδας της ή άλλων ιστοσελίδων, ή/και κάθε άλλου έντυπου ή/και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξει η Διοργανώτρια Εταιρεία  για προωθητικούς σκοπούς.Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως να δέχεται ενημερωτικά   e-mails από την διοργανώτρια εταιρεία.

13.Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα, μονομερώς, να διακόψει ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιεί οποιονδήποτε από τους όρους του, να μεταβάλλει τον χρόνο, τρόπο και τόπο διεξαγωγής του, να συντομεύει ή να παρατείνει την διάρκεια του, να μεταβάλλει τον αριθμό των Νικητών ή να αλλάζει το προσφερόμενο έπαθλο με άλλο/α της επιλογής της (μικρότερης, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας κατά την επιλογή της), σε οποιοδήποτε χρόνο ακόμα και κατά την Διάρκεια του Διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνει σχετικά τους Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά με ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του,της ιστοσελίδας της στο facebook  ή/και τυχόν άλλων ιστοσελίδων.

14.Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για συμμετοχές που ενδεχομένως χαθούν, καθυστερήσουν, είναι άκυρες, ελλιπείς, δυσανάγνωστες ή τυχόν έχουν λάθος στοιχεία ή/και περιεχόμενο.

15.Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του επάθλου, εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε μορφής απρόβλεπτα γεγονότα και συνθήκες. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, πολέμου ή διαμάχης, εχθροπραξιών, ενεργειών εξωτερικού εχθρού, εισβολής, πολέμου, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία, χωρίς δική της υπαιτιότητα, δεν δύναται να παραδώσει το έπαθλο, διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να απονείμει σε αντικατάσταση του επάθλου, κάποιο άλλο, ίσης ή άλλης (μικρότερης ή μεγαλύτερης) αξίας.

16.Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες (ή/και Νικητές) δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με το έπαθλο στα μέσα ενημέρωσης, δίχως την πρότερη έγγραφη έγκριση της Διοργανώτριας Εταιρείας.

17.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.